รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งเสริมให้ชุมชนให้ท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์ผลักดันการท่องเที่ยวของอำเภอแม่เมาะ โดยเฉพาะในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์รวมถึงการท่องเที่ยวระดับชุมชนมุ่งสู่ระดับประเทศ สร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ สู่จังหวัด โดยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบของ ระบบการท่องเที่ยวครบวงจร ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและกิจกรรมเพื่อรณรงค์วันจักรยานโลกวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินและการใช้จักรยานรวมถึงรณรงค์ให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในส่วนของนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมถึงกระทรวงพลังงานก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการประหยัดพลังงานทั้งนี้ในส่วนของเป้าหมายโลก ยังกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบทบาทในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันคือคำตอบของการแก้ไขปัญหาโลกอีกด้วย เทศบาลตำบลแม่เมาะมีหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพก่อเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ดังนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะที่ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอแม่เมาะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศที่สำคัญและงดงาม อีกทั้งปัจจุบันพื้นที่ตำบลแม่เมาะ มีถนนสายจักรยาน (Bike lane) รวมระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักปั่นจักรยานเพื่อลดอุบัติเหตุ   ที่เกิดจากการปั่นจักรยานร่วมกับรถประเภทอื่นๆ บนท้องถนน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนร่วมมือกันผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการออกกำลังกายพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนในชุมชนคนแม่เมาะหลายแห่งด้วยกัน อีกทั้งปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาด้านงานบริการทั้งด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาคนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยหลักที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเทศบาลตำบลแม่เมาะร่วมกับชมรมจักรยานแม่เมาะและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ      ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ“ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง”ปี 5 (Maemoh Touring Bike) เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่เมาะผ่านเส้นทางที่มีความสวยงามตลอดเส้นทาง ชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงาม รวมถึงนักท่องเที่ยวและนักปั่นจักรยานได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนของคนแม่เมาะเห็นอารยธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นตลอดเส้นทาง อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างนักปั่นจักรยานผ่านกิจกรรมที่จัดเตรียมเพื่อความนันทนาการของผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักของนักปั่นจักรยานทั้งภายในและต่างจังหวัดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนแม่เมาะ
2. สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการใช้จักรยานและการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
3. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนนอกเขตพื้นที่
4. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ
5. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 550 คน ประกอบด้วย – หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ – ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ – ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป – ชมรม / สมาคม / กลุ่ม จักรยานทั่วจังหวัดลำปาง 

กิจกรรมภายในงาน 

-กิจกรรมการปั่นตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่เมาะนักปั่นทั้งหมดประมาณ 550 คน ไม่จำกัดเพศ วัย และรูปแบบจักรยาน -ปั่นจักรยานตามเส้นทางตั้งแต่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ผ่านเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว แวะชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามในพื้นที่ ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของคนแม่เมาะพร้อมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านเส้นทางจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ เป็นต้น รวมระยะทางประมาณ …….. กิโลเมตร -นักปั่นจักรยานจะปั่นสิ้นสุดเส้นทางที่กำหนด พร้อมกับรับของที่ระลึกพร้อมกับทำกิจกรรมรับของรางวัลร่วมกัน 

ระยะเวลาดำเนินการ       วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • งานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

  • ชมรมจักรยานแม่เมาะ
  • ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ

You missed