บริการรถรางนำเที่ยวชุมชน

“นั่งรถรางแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ” แอ่วแม่เมาะ เม๊าะแต้หนา..

          รถรางชมเมืองเก่า ลักษณะเป็นรถรางแบบ 25 ที่นั่ง บริหารจัดการโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอำเภอ   แม่เมาะอีกทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับผลประโยชน์ในเส้นทางรถรางการให้บริการในแต่ละรอบจะมีผู้บรรยาย โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำเที่ยวประจำชุมชน(มัคคุเทศน์ชุมชน)และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการอบรมด้านการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยจะพานักท่องเที่ยวชมและสัมผัสวิถีและอารยธรรมของคนพื้นถิ่นแม่เมาะ ใช้เวลาในเส้นทางรถราง 45-60 นาที ในการท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ วัดวาอาราม โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่ของคนแม่เมาะ และสักการะศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ ที่มีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศที่มีศาลหลักเมืองอยู่ในเขตอำเภอและไหว้พระขอพรพระเจ้า 3 องค์สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ เป็นต้นรวมถึงเลือกชมและซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นแม่เมาะเรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งเรียนรู้การบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ MG_2045_resize-1024x683.jpg

เส้นทางรถราง

แพ็กเกจที่ 1 (ใช้เวลา 2.00 – 2.30 ชั่วโมง)

 • สักการะศาลหลักเมืองแม่เมาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่เมาะ
 • สักการะพระพุทธรูปโบราณ 3 องค์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์คนแม่เมาะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ
 • นำทางผ่านเส้นทางชุมชน (ถ้ำเทพสถิตย์ ,ภูเขาไฟจำป่าแดด,ป่าชุมชน,โฮมสเตย์)
 • สักการะพระโภษิชยคุรุเขลางค์ พระประธานที่ทำจากทองแดง 1,500 กิโลกรัมทั้งองค์ และขอพรพระเจ้าทันใจ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ อ.แม่เมาะแบบ 360 องศา ณ วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย)
 • ชมความสวยงามของอุโบสถสถาปัตยกรรมล้านนา ณ วัดทุ่งกล้วยโพธารามที่ลงผสานสีทองและแดง        ไว้อย่างเหมาะสม
 • ชมความสวยงามของถ้ำพญานาคราช (ถ้ำดอยน้อย) ถ้ำที่มีห้องโถงใหญ่ที่สุดของ ต.แม่เมาะ
 • รับชมการแสดงพื้นถิ่นแม่เมาะ
 • จับจ่ายซื้อสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอแม่เมาะ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ MG_1979_resize-1024x683.jpg

เพจเกจที่ 2  (ใช้เวลา 1.00 – 1.30 ชั่วโมง)

 • สักการะศาลหลักเมืองแม่เมาะ
 • สักการะพระพุทธรูปโบราณ 3 องค์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์คนแม่เมาะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ
 • สักการะพระโภษิชยคุรุเขลางค์ พระประธานที่ทำจากทองแดง 1,500 กิโลกรัมทั้งองค์ และขอพรพระเจ้าทันใจ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ อ.แม่เมาะแบบ 360 องศา ณ วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย)
 • นำทางผ่านเส้นทางความสวยงามของอุโบสถสถาปัตยกรรมล้านนา ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ที่ลงผสานสีทองและแดงไว้อย่างเหมาะสม.
 • จับจ่ายซื้อสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอแม่เมาะ

หมายเหตุ : จุดจอดและเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ MG_1857_resize-1024x683.jpg

กำหนดวันและเวลาให้บริการรถราง

รอบปกติ (จำหน่ายบัตร)
วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการวันละ 4 รอบ (รอบละ 5 คนขึ้นไป/คัน) แบ่งเป็น         

 • รอบเช้า  เวลา 09.30 น และ 10.30 น.
 • รอบบ่าย  เวลา  13.30 น. และ 15.30 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดยาวติดต่อกัน ให้บริการ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.30 น.และจะเพิ่มรอบให้บริการโดยพิจารณาจากจำนวนความต้องการของนักท่องเที่ยวในเวลา 11.30 น. อีกรอบ
 • อัตราค่าบริการ แบ่งเป็น
 • แพ็กเกจรายหัว   ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา 50 บาท/คน
                     เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) และผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ราคา 25 บาท/คน
 • รอบพิเศษ (เหมาบริการ) นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อเหมาบริการรอบรถราง

ได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่เมาะหรือชมรมท่องเที่ยวเมาะหลวงในรอบเวลา08.30น.และ14.30น.

 • อัตราค่าบริการ   ราคารอบละ 1,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ

                                       ราคารอบละ  500 บาท  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

* หากเป็นหน่วยงานหรือคณะดูงานต้องมีหนังสือแจ้งทางศูนย์บริการทราบล่วงหน้า

*ใช้เวลาในการท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่ระบุข้างต้น

จุดบริการ/เริ่มต้น/สิ้นสุด
          เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เทศบาลตำบลแม่เมาะได้จัดบริการรถรางนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนโดยกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ  หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ติดต่องานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่เมาะโทรศัพท์ 054-340104 ต่อ135 (ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และประธานชมรมท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวงโทรศัพท์.098-7470899

การบริหารจัดการเรื่องการเก็บค่าเหมาบริการรถรางนำเที่ยว

 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเหมาบริการรถรางโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะมอบหมายรับผิดชอบเจ้าหน้าที่กองคลัง ในการจัดเก็บและรับค่าเหมาบริการโดยมีใบเสร็จรับเงินประกอบเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินโดยให้นำเงินที่ได้นำสู่เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่เมาะต่อไป
 • เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดทำใบเสร็จขึ้นมาเฉพาะรับเงินค่าเหมาบริการนำเที่ยวรถรางโดยเฉพาะ
 • การคิดค่าตอบแทนจัดจ้างเจ้าหน้าที่(พิเศษ)

          การคิดค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำรถรางเทศบาลตำบลแม่เมาะ กำหนดดังนี้

 • รอบนำเที่ยว 1 – 1.30 ชั่วโมง

ค่าพนักงานขับรถราง      รอบละ 100  บาท

ค่ามัคคุเทศก์บรรยาย      รอบละ  100  บาท

 • รอบนำเที่ยว  2 – 2.30 ชั่วโมง

ค่าพนักงานขับรถราง      รอบละ 200  บาท

ค่ามัคคุเทศก์บรรยาย      รอบละ  200  บาท

หมายเหตุ: ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รอบละ 300 บาท (ทั้งนี้ขึ้นกับราคากลางที่กำหนดในช่วงนั้นๆ)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ MG_2049_resize-1024x683.jpg

You missed